Naše stanovy

Stanovy spolku Klubovna Naděje z. s.

PDF soubor ke stažení: Stanovy spolku Klubovna Naděje z.s.

 

Článek I.

Název 

 

Název spolku: Klubovna Naděje z.s. (dále jen „spolek“).

 

Článek II.

Sídlo

Sídlem spolku je Praha.

 

Článek III.

Poslání a předmět (účel) spolku

Základním účelem spolku je osvěta, prevence, poskytování obecně prospěšných činností, podpora a ochrana lidských práv, zejména v oblasti ochrany a podpory obětí sexuálního násilí a sexuálního zdraví.

Za účelem naplnění svého poslání vykonává spolek zejména tyto činnosti:

a) vzdělávací, preventivní a osvětová činnost

b) vydavatelská a nakladatelská činnost – vydávání metodických a informačních materiálů, periodických tiskovin, publikací a pomůcek pro výchovu, prevenci, vzdělání a osvětu 

c) poradenství a konzultace v oblasti sexuálního zdraví

d) podpora a rozvoj spolkového života, síťování a vzájemné předávání zkušeností 

e) zajišťování finančních prostředků potřebných pro realizaci projektů a činnosti spolku

f) spolupráce s občany, nestátními neziskovými organizacemi, obcemi, státní správou a podnikateli při realizaci těchto předmětů činnosti spolku 

Spolek není založen za účelem podnikání. Případný kladný výsledek hospodaření (zisk) bude reinvestován zpět do činnosti spolku. Spolek může provozovat vedlejší hospodářskou činnost, spočívající též v podnikání. O zahájení a ukončení či změně této činnosti rozhodne dle potřeby členská schůze na návrh výboru.

Článek IV. 

Doba trvání a působnost

Spolek je založen na dobu neurčitou. Působí po České republice, spolupracuje se zahraničními partnery a organizacemi.

Článek V. 

Členství

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která souhlasí se stanovami spolku a jeho činností. Členství ve spolku vzniká podáním písemné přihlášky. O přijetí člena rozhoduje výbor spolku. Proti rozhodnutí se lze odvolat ke členské schůzi spolku.

 

2. Člen spolku má právo: 

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním
b) volit výbor spolku
c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku

3. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku
b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní řády a směrnice spolku a nepodnikat kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku
c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce

4. Členství ve spolku zaniká:
a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku
b) úmrtím člena
c) zánikem spolku
d) vyloučením člena členskou schůzí v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní jednání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku, porušuje stanovy a dobré jméno spolku, popřípadě z jiného důvodu stanoveného zákonem

5. Zápis a výmazy v seznamu členů provádí předseda výboru nebo jím pověřený člen výboru při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

6. Řádný člen se dobrovolně vzdává členství tím, že nezaplatí roční členský příspěvek do 31. 3. následujícího kalendářního roku.

Článek VII.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.

3. Členská schůze spolku:
a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny
b) projednává a schvaluje účetní závěrku za uplynulé období
c) volí členy výboru spolku a odvolává je
d) schvaluje zprávu o činnosti za uplynulé období
e) určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období
f) přezkoumává rozhodnutí o vyloučení členů 
g) rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob
h) rozhoduje o provozování kanceláře spolku
ch) rozhoduje o zániku spolku a jeho likvidaci
i) rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku

4. Členskou schůzi svolává předseda výboru dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Předseda výboru je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání členské schůze zasílá předseda výboru členům spolku písemně poštou nebo elektronicky na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, a to nejpozději 14 dnů před konáním s uvedením data, hodiny a místa konání a programu jednání. Nejpozději deset dnů před konáním členské schůze zasílá předseda výboru členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení členské schůzi.

5. zasedání členské schůze může probíhat:
a) prezenčně za fyzické přítomnosti všech účastníků
b) distančně s využitím odpovídajících prostředků (videokonference)
c) kombinovaně (část účastníků je přítomna fyzicky, část distančně)
Forma členské schůze musí být uvedena v oznámení o konání zasedání členské schůze. Pokud bude zasedání probíhat distančně či kombinovaně, musí toto oznámení rovněž obsahovat podrobné instrukce, jak se do aplikace pro vzdálené připojení přihlásit a jak s ní pracovat. Použít lze pouze takové řešení, které umožní jasnou identifikaci účastníků a vyloučí pochybnosti o tom, jak hlasovali. Pravidla pro provedení distančního a kombinovaného hlasování stanoví předseda výboru spolku.

6. Členská schůze může na svém nejbližším jednání změnit jakékoliv samostatné rozhodnutí předsedy výboru.

7. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovny.

8. Záležitost, která nebyla zařazena na program členské schůze v pozvánce, viz odst. 4 těchto stanov, lze zařadit do programu jen se souhlasem dvou třetin hlasů přítomných členů spolku.

9. O rozhodnutí přijatých členskou schůzí pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují tři přítomní členové spolku.

10. Členové spolku mohou přijímat rozhodnutí také mimo zasedání členské schůze (per rollam). Při rozhodování per rollam zašle předseda výboru návrh rozhodnutí všem členům spolku na jejich korespondenční nebo elektronickou adresu. Člen spolku své stanovisko k návrhu vyjadřuje zpravidla zprávou obsahující text „PRO“, „PROTI“ nebo „ZDRŽUJI SE“, případně jiným způsobem nevzbuzujícím pochyby o vůli člena. Jinak o hlasování per rollam platí obdobná pravidla pro hlasování na členské schůzi. Pro přijetí jakéhokoliv rozhodnutí per rollam je však vždy třeba, aby své stanovisko vyjádřila nadpoloviční většina všech členů spolku.

Článek VIII.
Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným a kolektivním statutárním orgánem spolku. Výbor spolku má 3 – 7 členů volených členskou schůzí na funkční období v délce tří let. Funkční období člena výboru však neskončí dříve než dnem konání zasedání první členské schůze, která je způsobilá zvolit jeho nástupce. Opakované členství ve výboru spolku je možné. V případě zániku členství některého z členů výboru spolku je výbor spolku oprávněn kooptovat člena výboru spolku na období do konání nejbližší členské schůze spolku, nejdéle však na období jednoho roku. Členská schůze spolku má možnost tohoto člena odvolat. Neučiní-li tak na svém nejbližším zasedání, platí, že jej ve funkci potvrdila. Zároveň se stanoví, že ve funkci člena výboru nesmí být zároveň více než dva kooptovaní členové výboru (za kooptovaného se nepovažuje ten člen výboru spolku, kterého ve funkci potvrdila členská schůze spolku).

2. Výbor spolku:
a) projednává a schvaluje strategii rozvoje spolku a dohlíží na její plnění
b) schvaluje rozpočet spolku a dohlíží na jeho hospodaření
c) rozhoduje o přijetí a vyloučení člena spolku
d) volí a odvolává předsedu výboru
e) stanovuje odměnu předsedovi výboru spolku za výkon funkce
f) stanovuje výši členských příspěvků spolku
g) za podmínek stanovených těmito stanovami kooptuje členy výboru spolku

3. Výbor spolku zasedá zpravidla čtyřikrát ročně. Zasedání výboru může svolat kterýkoliv jeho člen.

4. Výbor spolku je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných.

5. Výbor spolku může svá rozhodnutí přijímat také mimo zasedání (per rollam). Pro tento způsob rozhodování se přiměřeně použijí ustanovení týkající se rozhodování členské schůze per rollam. Zasedání výboru spolku může probíhat též distančně nebo kombinovanou formou, a to přiměřeně podle pravidel pro distanční, resp. kombinované zasedání členské schůze.

6. V čele výboru stojí předseda výboru. Prvního předsedu výboru jmenovali zakládající členové spolku. 

7. Funkční období předsedy výboru je tříleté. Platí, že nezvolí-li výbor nového předsedu výboru před koncem funkčního období předsedy výboru stávajícího, považuje se stávající předseda za znovuzvoleného na nové tříleté období. To neplatí, oznámí-li stávající předseda výboru spolku písemně, že se svým znovuzvolením nesouhlasí. V takovém případě zaniká funkce předsedy výboru uplynutím dvou měsíců od doručení uvedeného oznámení, není-li v této lhůtě zvolen nový předseda výboru.

8. Výbor je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech. Jménem výboru jedná navenek předseda výboru spolku.

 

Článek X.

Hospodaření spolku 

Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými pravidly. Za řádné hospodaření a vedení účetní evidence odpovídá výbor.

Článek XI.

Úprava majetkových poměrů

1) Spolek je právnickou osobou – za své dluhy ručí celým svým majetkem. 

2) Členové spolku neručí za dluhy spolku.

3) Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

4) Prostředky na činnost získává spolek zejména z: 
a) členských příspěvků 
b) darů, veřejných sbírek, dotací a grantů
c) příjmů z vlastní činnosti
d) projektové činnosti
e) ostatních příjmů

Článek XII. 

Zrušení a zánik spolku

V případě zrušení spolku ustanoví členská schůze likvidátora, který v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy provede likvidaci spolku. Případný likvidační zůstatek bude převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení

1) Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy. 

2) Fungování spolku se řídí právním řádem České republiky a případné spory týkající se vnitřního fungování spolku, případně sporů spolku a členů spolku jsou příslušné výhradně české soudy. 

3) Toto znění stanov bylo přijato členskou schůzí dne 15. 10. 2022 a je účinné dnem zápisu do rejstříku.

 

 

Zpět do obchodu