Etický kodex

Klubovna Naděje z.s.

PDF soubor ke stažení: Etický kodex Klubovny naděje z.s.

 

Tento etický kodex určuje základní povinnosti členů a zaměstnanců spolku Klubovna Naděje z.s. (dále jen spolek nebo Klubovna Naděje) při výkonu a v souvislosti s výkonem pracovních povinností. Etický kodex je soubor pravidel, kterými se řídí všichni zaměstnanci a členové spolku Klubovna Naděje.
Základními hodnotami organizace, které má každý zaměstnanec, člen a spolupracovník ctít a vytvářet tak základ pro posílení důvěry veřejnosti ve služby a poslání spolku, jsou: respekt, spolupráce, odpovědnost, empatie, profesionalita.

Základním posláním spolku je osvěta, prevence, poskytování obecně prospěšných činností, podpora a ochrana lidských práv, zejména v oblasti ochrany a podpory obětí sexuálního násilí.

Poskytujeme tyto služby: vzdělávací, konzultační, psychologické a sociální, přičemž nepřekračujeme své odborné kompetence a neustále zvyšujeme v rámci dalšího vzdělávání své odborné schopnosti nebo zajišťujeme kvalifikovanou osobu/organizaci pro danou službu/klienta. Udržujeme nejvyšší standard profesionální kompetence a etiky chování.

 

I) HODNOTY A ETICKÉ ZÁSADY

 1. Respektujeme Listinu základních práv a svobod, Chartu Organizace spojených národů a Úmluvu o právech dítěte.
 2. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, náboženské a politické přesvědčení, sexuální orientaci, sociální status a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
 3. Respektujeme právo každého člověka na seberealizaci.
 4. Sdílíme hodnoty, vizi a poslání spolku.

 

II) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K LIDEM VYUŽÍVAJÍCÍM AKTIVIT SPOLKU-dále jen klient/uživatel

 1. K lidem, kteří využívají aktivit spolku, přistupujeme bez předsudků a stereotypů.
  Přistupujeme se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace ke všem klientům.
 2. Zamezujeme vytváření primárně blízkých a důvěrných vztahů s lidmi využívající aktivity a služby spolku. S lidmi využívající aktivity a služby spolku jsme v profesionálním vztahu. Pokud se vzájemně nedohodneme jinak.
 3. Chráníme uživatelova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požadujeme s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informujeme jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytujeme třetí osobě bez jeho souhlasu. Pokud použijeme získané informace (např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování), vždy garantujeme anonymitu osobních údajů.
 4. Zachováváme mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvíme v souvislosti s naším působením ve spolku, a které se vztahují k uživatelům. Této povinnosti nás může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě jsme však povinni zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení. Další výjimkou v prolomení mlčenlivosti je vyžádání si informací pracovníkem OSPOD dle zákona 359/1999 Sb, o sociálně- právní ochraně dětí.
 5. Komunikace o lidech využívající aktivity spolku je v souladu s tímto Etickým kodexem.
 6. Nikdy nesdělujeme uživatelům své osobní údaje jako osobní telefonní číslo, e-mail. Pokud se vzájemně nedohodneme jinak nebo si to nevyžádá aktuální situace. Vždy jednáme jménem spolku pod oficiálním e-mailem a telefonním číslem spolku.
 7. Jakákoliv forma zneužití uživatele je proviněním proti profesionální kompetenci a je vážným porušením pracovních povinností. Odpovědnost za to leží výhradně na konkrétním pracovníkovi.
 8. Lidé využívající aktivity a služby organizace mají právo na soukromí a důvěrnost svého sdělení. Jsme vázáni mlčenlivostí o všech údajích a informacích, které se dozvíme při výkonu svého povolání. Výjimku z mlčenlivosti tvoří skutečnosti podléhající zákonné oznamovací povinnosti. 

 

III) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU KE SPOLKU ZE STRANY ČLENA A ZAMĚSTNANCE

 1. Jako členové a zaměstnanci odpovědně plníme své povinnosti vyplývající ze závazku vůči spolku formulovaném v pracovní smlouvě, základních povinnostech pracovníka, pracovní náplni ev. dalších obdobných dokumentech.
 2. Jsme ke spolku loajální. Pokud se objeví problém ve vztahu pracovník – spolek, prioritně jej řešíme diskusí a dohodou uvnitř spolku.
 3. Pokud provozujeme se souhlasem spolku privátní praxi, dbáme na to, aby se naše činnost nedostala do střetu zájmů.
 4. Při výkonu profese postupujeme tak, abychom tím udržovali či zvyšovali kvalitu aktivit a služeb.
 5. Naše chování ve spolku i mimo něj by nemělo vést k poškozování spolku a jeho zájmů, za předpokladu, že spolek či jeho zájmy nepoškozují lidskou důstojnost zaměstnanců a lidí využívajících služeb spolku.
 6. Pokud nabudeme dojmu, že fungování spolku poškozuje nebo může poškodit člena, zaměstnance, či lidi využívající služeb spolku, vnášíme vhodným způsobem toto podezření nejprve do pracovního týmu spolku.
 7. Dbáme na to, aby nedocházelo ke střetu zájmů v případě, že jeden zaměstnanec / zaměstnankyně zastává více pracovních pozic, či je v kontaktu s jinými organizacemi a nejedná se o vzájemnou spolupráci. V případě porušení pravidel o mlčenlivosti, poškození spolku nebo jeho členů, vynesením interních informací nebo jakékoliv jiné poškození spolku navenek jsme podmínili pod smluvní pokutou 50 000 Kč splatnou na účet spolku.

IV) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU KE KOLEGŮM A KOLEGYNÍM

 1. K ostatním přistupujeme v rovině profesionální kolegiality.
 2. Rozvíjíme spolupráci se svými kolegy a kolegyněmi.
 3. Respektujeme znalosti, zkušenosti i rozdíly v postojích a názorech.
 4. Neznevažujeme profesionální způsobilost svých kolegů a kolegyň.
 5. Sdílíme a podporujeme sebereflexi a sdílení.
 6. Respektujeme, že dělat chyby je lidské a chyby považujeme za možný zdroj sebe-rozvoje a rozvoje spolku.
 7. Respektujeme vhodné komunikační prostory pro sdílení připomínek k práci ostatních.
 8. Problémy řešíme co nejdříve tak, abychom předešli dopadům jejich neřešení.

V) ETICKÉ CHOVÁNÍ VE VZTAHU K ODBORNOSTI

 1. Dbáme na to, aby činnosti, které vykonáváme, byly v souladu s našimi kompetencemi, znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi.
 2. Jsme povinni se odborně vzdělávat tak, abychom byli způsobilí provádět svou práci kvalifikovaně.
 3. Pokud pracujeme v přímém kontaktu s klienty, jsme povinni absolvovat supervize v rámci rozvoje odborných kompetencí.
 4. Naše vnitřní a vnější zdroje využíváme také k udržení a rozvoji vlastní odbornosti.
 5. Rozvoj a udržení odbornosti vztahujeme k pracovní pozici, kterou ve spolku zastáváme.
 6. Při rozvoji odbornosti, která je realizována v kontaktu s konkrétním člověkem, bereme v potaz také jeho zájmy.
 7. Vlastním chováním v práci nebráníme udržování a rozvíjení odbornosti kolegů a kolegyň v rámci jejich pracovních pozic.
 8. Kompetentní zástupci spolku vytváří v rámci možností spolku prostor pro udržování a rozvíjení odbornosti pracovníků a pracovnic v rámci jejich pracovních pozic.
 9. Ohlašovací povinnost pouze v případech určených legislativou ČR se týká všech pracovníků.
 10. Dbáme na odpovídající nastavení vlastních hranic v oblasti naší profese, oblasti konkrétní služby či organizace, oblasti vztahu s klienty a v oblasti našeho soukromého života.

VI) FINANČNÍ ODPOVĚDNOST A JAK ZACHÁZÍME S PENĚZI A DARY

 1. Zajistíme, abychom používali prostředky a zdroje spolku, které nám byly svěřeny, odpovědným způsobem tzn. budeme účtovat všechny peníze a majetek, jež máme na starosti; tyto prostředky pro spolek a ve spolku využijeme zodpovědně a za účelem, pro který jsou určené; budeme se řídit zásadami, postupy a pokyny pro správu a využívání těchto prostředků a zdrojů. Nakládání s penězi pečlivě evidujeme. Evidujeme příjmy a výdaje. Nakládání s penězi transparentně zveřejňujeme na našich webových stránkách a ve výročních zprávách. Vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci.
 2. Finanční dary a finanční příjmy používáme na vzdělávací, preventivní a osvětové činnosti, zejména: vydávání odborných a naučných materiálů, účast na besedách, konzultační činnost s dalšími pomáhajícími organizacemi, finanční příspěvky na úhradu terapeutické péče pro oběti, finanční prostředky, které získáme můžeme přerozdělovat mezi potřebné, mezi další spolupracující, pomáhající organizace apod. a to vždy transparentně na základě darovací smlouvy.
 3. Dále finance využíváme za účelem zvyšování povědomí o spolku a jeho činnosti: správa webu, tvorba obsahu na sociální sítě, natáčení rozhovorů a tvorba dalších informačních materiálů; a také pro provozní zajištění činnosti spolku: mezi to patří např. tisk, připojení k internetu,  apod. Činnost spolku samotná, např. odměny lektorům, vzdělávání, pronájmy prostor pro besedy a další režijní náklady spojené s činností spolku.

VII) ZÁVĚR

Uzavřením smlouvy o pracovním vztahu nebo členství se spolkem Klubovna Naděje, přijímá člen a zaměstnanec tento Etický kodex za závazný. Na porušení zásad Etického kodexu může upozornit kdokoliv přímo pracovníka, který Etický kodex porušil či porušuje, nebo předsedu spolku nebo jeho zástupce. Další řešení porušení Etického kodexu spadá do pracovně-právní oblasti. Kodex je pro zaměstnance a členy organizace závazný a je platný od zápisu spolku do rejstříku.

 

 

Zpět do obchodu